Skin Disease

- Mr. Rajaneesh
- Mr.Rama Prabhu
- Mr. Shiva Ram Reddy
- Mr. Prashanth
- Miss. Vishnu Priya
- Mr.Madhusudhan Rao